Wiadomości

Nasz żłobek

Galeria

Kontakt

Aktualności

Drodzy Rodzice !!!

poniżej stanowisko Miasta w sprawie możliwego otwarcia żłobków:

http://www.gorzow.pl/PL/3235/8569/Zlobki_i_przedszkola_od_przyszlego_tygodnia/k/

 


Drodzy Rodzice

Informuję, iż zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ( Dz.U. poz. 747) z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, żłobki pozostają zamknięte do 3 maja 2020r.

Rozporządzenie MR,PiPS Dz.U. poz. 747


15.04.2020 r.
REKRUTACJA DZIECI DO ŻŁOBKA
 
  Przypominamy, iż rekrutacja do Żłobka Miejskiego Nr 1 na rok szkolny 2020/2021 rozpoczyna się   15 kwietnia 2020 r. i potrwa do 30 czerwca 2020 r.
 
System informatyczny przy użyciu którego wypełniają Państwo „Karty zgłoszenia dziecka do żłobka” będzie aktywny od 15 kwietnia 2020 r.
 

LINK DO REKRUTACJI:

http://www.eurzad.gorzow.pl/

Należy przejść do zakładki Edukacja, a następnie Nabory (do żłobka).

Prawidłowo wypełnioną (podpisaną) i wydrukowaną z systemu „Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka” w wersji papierowej wraz z oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi daną sytuację, składają Państwo w terminie od 15 do 30 czerwca 2020 r. w siedzibie Żłobka Miejskiego Nr 1 przy ul. Wróblewskiego 50 w godzinach od 8:00-15:00

UWAGA !!! NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

HARMONOGRAM REKRUTACJI W ROKU 2020:

Lp. Zadanie Termin
1. Elektroniczne składanie kart zgłoszenia dziecka do żłobka przez rodziców/ opiekunów prawnych od 15 do 30 kwietnia 2020r.
2. Składanie wersji papierowej kart zgłoszenia dziecka do żłobka przez rodziców/ opiekunów prawnych wraz z dokumentami potwierdzającymi daną sytuację od 15 do 30 czerwca 2020r.
3. Weryfikacja kart zgłoszenia od 01 do 07 lipca 2020r.
4. Wywieszenie w żłobku następujących list dzieci:1)   przyjętych na nowy rok szkolny;

 

2)   nieprzyjętych;

3)   odrzuconych z przyczyn formalnych.

od 08 do 15 lipca 2020r.
5. Zebranie z rodzicami od 16 do 20 lipca 2020r.(obecność obowiązkowa )
6. Zawieranie umów określających szczegółowe zasady korzystania ze żłobka z rodzicami/opiekunami prawnymi do 31 lipca 2020r.

 

Dokumenty rekrutacyjne stanowią:

 1. złożona w systemie informatycznym „Karta zgłoszenia dziecka do żłobka”, którą należy następnie wydrukować i złożyć w siedzibie żłobka.
 2. oświadczenia o sytuacji dziecka;
 3. dokumenty potwierdzające daną sytuacją, przedkładane (do wglądu) wraz z kartą i oświadczeniami – zgodnie z powyższym wykazem.

Przypominam, iż:

 1. Zarejestrowanie kandydata w systemie elektronicznym bez wydrukowania karty zgłoszenia dziecka do żłobka, podpisania i dostarczenia jej do żłobka nie jest zgłoszeniem. W takim przypadku kandydat nie bierze udziału w procesie rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.
 2. Karty zgłoszenia dziecka do żłobka (przedkładane w wersji papierowej) posiadające braki formalne nie będą przyjmowane.

                 

                                                          Zapraszamy :-)


10.04.2020 r.

Drodzy rodzice, opiekunowie!

    W związku z Poleceniem Wojewody Lubuskiego z dnia 10.04.2020 informuję, że żłobek pozostaje zamknięty do dnia 26 kwietnia 2020r.


06.04.2020 r.
Drodzy Rodzice!
Ze względu na bezpieczeństwo Wasze oraz pracowników żłobka podjęliśmy decyzję o nie naliczaniu opłat za żywienie w miesiącu kwietniu i kolejnych, aż do uruchomienia żłobka. Wiąże się to jednak z brakiem możliwości zwrotu Państwu pobranej należności za żywienie za miesiąc marzec (za dni nieobecności dziecka w żłobku). Zgodnie z naszymi wewnętrznymi regulacjami zwrotów dokonujemy wyłącznie w formie gotówkowej. Dlatego też, w obecnej sytuacji bardzo proszę o wyrozumiałość i akceptację faktu, iż pieniążki pobrane za żywienie (za miesiąc marzec) oddamy Państwu w momencie ponownego otworzenia żłobka.
 
Informujemy również,iż płatności za kwiecień będą umieszczone na naszej stronie głównej- pokaż.
 
W przypadku pytań proszę dzwonić –(95)729 43 65.
 

25.03.2020 r.
Informacja dotycząca rekrutacji

Rekrutacja do Żłobka Miejskiego Nr 1 na rok szkolny 2020/2021 trwać będzie od 15 kwietnia do 30 kwietnia 2020 r.

Zainteresowanych rodziców zachęcamy do zapoznania się z ofertami żłobków oraz zasadami rekrutacji na stronie:

http://www.eurzad.gorzow.pl/

Wchodzimy w zakładkę Edukacja, następnie Nabory, następnie Nabór żłobki.

Prawidłowo wypełnioną, podpisaną i wydrukowaną z systemu „Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka” w wersji papierowej wraz z oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi daną sytuację (do wglądu), składają Państwo w terminie od 15 kwietnia do 30 kwietnia 2020 r. w  siedzibie Żłobka Miejskiego Nr 1, ul.Wróblewskiego 50 w Gorzowie Wlkp.

Proszę pamiętać, że nie decyduje kolejność zgłoszeń, lecz ilość uzyskanych w rekrutacji punktów.

 

KRYTERIA NABORU 2020/2021

 

Wykaz kryteriów, punktów rekrutacyjnych oraz dokumentów potwierdzających daną sytuację.

Lp.

Kryteria Wartość punktowa Dokumenty potwierdzającą daną sytuację

1

Wielodzietność rodziny dziecka 3 dzieci – 20 pkt, każde kolejne dziecko po 5 pkt

Ø  Oświadczenie o wielodzietności;

Ø  Gorzowskie karty dużej rodziny wszystkich członków rodziny – do wglądu

2

Niepełnosprawność w rodzinie Jedna osoba w rodzinie – 20 pkt,więcej niż jedna osoba – 30 pkt.

Ø  Orzeczenie o znacznym lub umiarkowanych stopniu niepełnosprawności – do wglądu

3 Posiadanie aktualnej Gorzowskiej Karty Mieszkańca Jeden rodzic – 10 pkt;Obydwoje rodziców – 20 pkt;Samotne wychowywanie dziecka – 15 pkt

Ø  Gorzowska Karta Mieszkańca – do wglądu

4

Samotne wychowanie dziecka w rodzinie

12 pkt

Ø  Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem wraz z jednym z wymienionych dokumentów (do wglądu):

 

 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód;
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający separację;
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego o przyznaniu alimentów;
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego o pozbawieniu praw rodzicielskich;
 • zaświadczenie z Zakładu Karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności;
 • akt zgonu

5

Obydwoje rodzice/ samotny rodzic pracujący w pełnym wymiarze lub uczących się w systemie dziennym

8 pkt.

Ø  Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie, adres zakładu pracy i wymiar czasu pracy – do wglądu;Ø  Zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające naukę w systemie dziennym – do wglądu;Ø  W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej dokument potwierdzający jej prowadzenie  (aktualny wydruk z CEiDG)- do wglądu

6

Rodzina zastępcza

5 pkt.

Ø  Postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej (do wglądu) lubØ  Zaświadczenie z Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie o przebywaniu dziecka w rodzinie zastępczej – do wglądu

7

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do danej placówki

Rodzeństwo – 14 pkt;

Każde kolejne dziecko – 3 pkt.

Ø  Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu dziecka

8

Wskazanie w zeznaniu rocznym (PIT) za ostatni rok podatkowy miejsca przekazywania podatku – Miasto Gorzów Wlkp.

Jeden rodzic – 5 pkt;

Obydwoje rodziców/samotne wychowanie dziecka – 10 pkt

Ø  Pierwsza strona zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) złożonego za rok poprzedzający postępowanie rekrutacyjne w urzędzie skarbowym opatrzone prezentatą urzędu skarbowego lub zaświadczenie z tego urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawcza systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) – do wglądu

9

Trudna sytuacja socjalno – bytowa rodzica/rodziców

3 pkt

Ø  Aktualna decyzja GCPR-u o korzystaniu z pomocy, obejmująca okres składania dokumentów rekrutacyjnych (do wglądu):- świadczenia pieniężne:

 

 • zasiłek stały;
 • zasiłek okresowy;
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy;
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie;
 • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki;
 • świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali z RP statut uchodźcy, ochronę uzupełniająca lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której  mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dn. 12 grudnia 2013 o cudzoziemcach;
 • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawozdania opieki przyznane przez sąd

– świadczenia niepieniężne:

 • praca socjalna;
 • bilet kredytowy;
 • składaki na ubezpieczenie zdrowotne;
 • składki na ubezpieczenie społeczne;
 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie;
 • sprawienie pogrzebu;
 • poradnictwo specjalistyczne;
 • interwencja kryzysowa;
 • schronienie;
 • posiłek;
 • niezbędne ubranie;
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy;
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze
  w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia;
 • mieszkanie chronione;
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej;
 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc za zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych
10

 

 

Dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753 ze zm.)

40 pkt.

Ø  Oświadczenie rodzica, że dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) lub zostało z tego obowiązku zwolnione z przyczyn zdrowotnych.

Dodatkowe punkty w naborze będą przyznawane m.in. posiadaczom Gorzowskiej Karty Mieszkańca oraz Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny, dlatego już dziś warto złożyć wnioski o wydanie takich kart w Urzędzie Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4, Sala Obsługi Klienta. Informacje, komu przysługują i jak uzyskać karty, można znaleźć na stronach internetowych

http://www.gorzow.pl/PL/3465/Jak_uzyskac_Karte_Mieszkanca/
oraz http://www.gorzow.pl/PL/3287/Gorzowska_Karta_Duzej_Rodziny/.

 

Kontakt

ul. Wróblewskiego 50
66-400 Gorzów Wlkp

E-MAIL

zmgorzow1@interia.eu

Telefon

095 729 43 65