Aktualności

Drodzy Rodzice !!!

poniżej stanowisko Miasta w sprawie możliwego otwarcia żłobków:

http://www.gorzow.pl/PL/3235/8569/Zlobki_i_przedszkola_od_przyszlego_tygodnia/k/

 


Drodzy Rodzice

Informuję, iż zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ( Dz.U. poz. 747) z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, żłobki pozostają zamknięte do 3 maja 2020r.

Rozporządzenie MR,PiPS Dz.U. poz. 747


15.04.2020 r.
REKRUTACJA DZIECI DO ŻŁOBKA
 
  Przypominamy, iż rekrutacja do Żłobka Miejskiego Nr 1 na rok szkolny 2020/2021 rozpoczyna się   15 kwietnia 2020 r. i potrwa do 30 czerwca 2020 r.
 
System informatyczny przy użyciu którego wypełniają Państwo „Karty zgłoszenia dziecka do żłobka” będzie aktywny od 15 kwietnia 2020 r.
 

LINK DO REKRUTACJI:

http://www.eurzad.gorzow.pl/

Należy przejść do zakładki Edukacja, a następnie Nabory (do żłobka).

Prawidłowo wypełnioną (podpisaną) i wydrukowaną z systemu „Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka” w wersji papierowej wraz z oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi daną sytuację, składają Państwo w terminie od 15 do 30 czerwca 2020 r. w siedzibie Żłobka Miejskiego Nr 1 przy ul. Wróblewskiego 50 w godzinach od 8:00-15:00

UWAGA !!! NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

HARMONOGRAM REKRUTACJI W ROKU 2020:

Lp. Zadanie Termin
1. Elektroniczne składanie kart zgłoszenia dziecka do żłobka przez rodziców/ opiekunów prawnych od 15 do 30 kwietnia 2020r.
2. Składanie wersji papierowej kart zgłoszenia dziecka do żłobka przez rodziców/ opiekunów prawnych wraz z dokumentami potwierdzającymi daną sytuację od 15 do 30 czerwca 2020r.
3. Weryfikacja kart zgłoszenia od 01 do 07 lipca 2020r.
4. Wywieszenie w żłobku następujących list dzieci:1)   przyjętych na nowy rok szkolny;

 

2)   nieprzyjętych;

3)   odrzuconych z przyczyn formalnych.

od 08 do 15 lipca 2020r.
5. Zebranie z rodzicami od 16 do 20 lipca 2020r.(obecność obowiązkowa )
6. Zawieranie umów określających szczegółowe zasady korzystania ze żłobka z rodzicami/opiekunami prawnymi do 31 lipca 2020r.

 

Dokumenty rekrutacyjne stanowią:

 1. złożona w systemie informatycznym „Karta zgłoszenia dziecka do żłobka”, którą należy następnie wydrukować i złożyć w siedzibie żłobka.
 2. oświadczenia o sytuacji dziecka;
 3. dokumenty potwierdzające daną sytuacją, przedkładane (do wglądu) wraz z kartą i oświadczeniami – zgodnie z powyższym wykazem.

Przypominam, iż:

 1. Zarejestrowanie kandydata w systemie elektronicznym bez wydrukowania karty zgłoszenia dziecka do żłobka, podpisania i dostarczenia jej do żłobka nie jest zgłoszeniem. W takim przypadku kandydat nie bierze udziału w procesie rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.
 2. Karty zgłoszenia dziecka do żłobka (przedkładane w wersji papierowej) posiadające braki formalne nie będą przyjmowane.

                 

                                                          Zapraszamy :-)


10.04.2020 r.

Drodzy rodzice, opiekunowie!

    W związku z Poleceniem Wojewody Lubuskiego z dnia 10.04.2020 informuję, że żłobek pozostaje zamknięty do dnia 26 kwietnia 2020r.


06.04.2020 r.
Drodzy Rodzice!
Ze względu na bezpieczeństwo Wasze oraz pracowników żłobka podjęliśmy decyzję o nie naliczaniu opłat za żywienie w miesiącu kwietniu i kolejnych, aż do uruchomienia żłobka. Wiąże się to jednak z brakiem możliwości zwrotu Państwu pobranej należności za żywienie za miesiąc marzec (za dni nieobecności dziecka w żłobku). Zgodnie z naszymi wewnętrznymi regulacjami zwrotów dokonujemy wyłącznie w formie gotówkowej. Dlatego też, w obecnej sytuacji bardzo proszę o wyrozumiałość i akceptację faktu, iż pieniążki pobrane za żywienie (za miesiąc marzec) oddamy Państwu w momencie ponownego otworzenia żłobka.
 
Informujemy również,iż płatności za kwiecień będą umieszczone na naszej stronie głównej- pokaż.
 
W przypadku pytań proszę dzwonić –(95)729 43 65.
 

25.03.2020 r.
Informacja dotycząca rekrutacji

Rekrutacja do Żłobka Miejskiego Nr 1 na rok szkolny 2020/2021 trwać będzie od 15 kwietnia do 30 kwietnia 2020 r.

Zainteresowanych rodziców zachęcamy do zapoznania się z ofertami żłobków oraz zasadami rekrutacji na stronie:

http://www.eurzad.gorzow.pl/

Wchodzimy w zakładkę Edukacja, następnie Nabory, następnie Nabór żłobki.

Prawidłowo wypełnioną, podpisaną i wydrukowaną z systemu „Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka” w wersji papierowej wraz z oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi daną sytuację (do wglądu), składają Państwo w terminie od 15 kwietnia do 30 kwietnia 2020 r. w  siedzibie Żłobka Miejskiego Nr 1, ul.Wróblewskiego 50 w Gorzowie Wlkp.

Proszę pamiętać, że nie decyduje kolejność zgłoszeń, lecz ilość uzyskanych w rekrutacji punktów.

 

KRYTERIA NABORU 2020/2021

 

Wykaz kryteriów, punktów rekrutacyjnych oraz dokumentów potwierdzających daną sytuację.

Lp.

Kryteria Wartość punktowa Dokumenty potwierdzającą daną sytuację

1

Wielodzietność rodziny dziecka 3 dzieci – 20 pkt, każde kolejne dziecko po 5 pkt

Ø  Oświadczenie o wielodzietności;

Ø  Gorzowskie karty dużej rodziny wszystkich członków rodziny – do wglądu

2

Niepełnosprawność w rodzinie Jedna osoba w rodzinie – 20 pkt,więcej niż jedna osoba – 30 pkt.

Ø  Orzeczenie o znacznym lub umiarkowanych stopniu niepełnosprawności – do wglądu

3 Posiadanie aktualnej Gorzowskiej Karty Mieszkańca Jeden rodzic – 10 pkt;Obydwoje rodziców – 20 pkt;Samotne wychowywanie dziecka – 15 pkt

Ø  Gorzowska Karta Mieszkańca – do wglądu

4

Samotne wychowanie dziecka w rodzinie

12 pkt

Ø  Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem wraz z jednym z wymienionych dokumentów (do wglądu):

 

 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód;
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający separację;
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego o przyznaniu alimentów;
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego o pozbawieniu praw rodzicielskich;
 • zaświadczenie z Zakładu Karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności;
 • akt zgonu

5

Obydwoje rodzice/ samotny rodzic pracujący w pełnym wymiarze lub uczących się w systemie dziennym

8 pkt.

Ø  Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie, adres zakładu pracy i wymiar czasu pracy – do wglądu;Ø  Zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające naukę w systemie dziennym – do wglądu;Ø  W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej dokument potwierdzający jej prowadzenie  (aktualny wydruk z CEiDG)- do wglądu

6

Rodzina zastępcza

5 pkt.

Ø  Postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej (do wglądu) lubØ  Zaświadczenie z Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie o przebywaniu dziecka w rodzinie zastępczej – do wglądu

7

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do danej placówki

Rodzeństwo – 14 pkt;

Każde kolejne dziecko – 3 pkt.

Ø  Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu dziecka

8

Wskazanie w zeznaniu rocznym (PIT) za ostatni rok podatkowy miejsca przekazywania podatku – Miasto Gorzów Wlkp.

Jeden rodzic – 5 pkt;

Obydwoje rodziców/samotne wychowanie dziecka – 10 pkt

Ø  Pierwsza strona zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) złożonego za rok poprzedzający postępowanie rekrutacyjne w urzędzie skarbowym opatrzone prezentatą urzędu skarbowego lub zaświadczenie z tego urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawcza systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) – do wglądu

9

Trudna sytuacja socjalno – bytowa rodzica/rodziców

3 pkt

Ø  Aktualna decyzja GCPR-u o korzystaniu z pomocy, obejmująca okres składania dokumentów rekrutacyjnych (do wglądu):- świadczenia pieniężne:

 

 • zasiłek stały;
 • zasiłek okresowy;
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy;
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie;
 • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki;
 • świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali z RP statut uchodźcy, ochronę uzupełniająca lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której  mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dn. 12 grudnia 2013 o cudzoziemcach;
 • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawozdania opieki przyznane przez sąd

– świadczenia niepieniężne:

 • praca socjalna;
 • bilet kredytowy;
 • składaki na ubezpieczenie zdrowotne;
 • składki na ubezpieczenie społeczne;
 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie;
 • sprawienie pogrzebu;
 • poradnictwo specjalistyczne;
 • interwencja kryzysowa;
 • schronienie;
 • posiłek;
 • niezbędne ubranie;
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy;
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze
  w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia;
 • mieszkanie chronione;
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej;
 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc za zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych
10

 

 

Dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753 ze zm.)

40 pkt.

Ø  Oświadczenie rodzica, że dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) lub zostało z tego obowiązku zwolnione z przyczyn zdrowotnych.

Dodatkowe punkty w naborze będą przyznawane m.in. posiadaczom Gorzowskiej Karty Mieszkańca oraz Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny, dlatego już dziś warto złożyć wnioski o wydanie takich kart w Urzędzie Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4, Sala Obsługi Klienta. Informacje, komu przysługują i jak uzyskać karty, można znaleźć na stronach internetowych

http://www.gorzow.pl/PL/3465/Jak_uzyskac_Karte_Mieszkanca/
oraz http://www.gorzow.pl/PL/3287/Gorzowska_Karta_Duzej_Rodziny/.

 

25.03.2020 r.
Drodzy Rodzice,
 
W związku z poleceniem Wojewody Lubuskiego informuję Państwa, że żłobek pozostaje zamknięty do dnia 10 kwietnia 2020 r.
                                           
                                                                       Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 1

16.03.2020r.
 
Informacja w sprawie posiadania Gorzowskiej Karty Mieszkańca i Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny w trakcie rekrutacji do żłobków miejskich

 

W związku z zagrożeniem koronawirusem informujemy o tymczasowym zawieszeniu wydawania kart: Gorzowskiej Karty Mieszkańca, Gorzowskiej Karty Seniora, Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny i Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Zawieszenie obowiązuje do odwołania.

Jednocześnie informujemy, że rodzice/ opiekunowie prawni, którzy w związku z zaistniałą sytuacją nie będą mogli wyrobić Gorzowskiej Karty Mieszkańca lub Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny w terminie obowiązywania naboru do żłobków, tj. do 30 kwietnia 2020 r. powinni złożyć stosowne oświadczenie (według załączonego wzoru.). W takim przypadku Karty będzie należało przedłożyć do wglądu u dyrektora właściwego żłobka (zgodnie z wyborem rekrutacyjnym) w wydłużonym terminie do 14.05.2020 r. W przypadku niespełnienia ww. wymogu dodatkowe punkty przy naborze nie zostaną przyznane.

oświadczenie o karcie mieszkańca


Drodzy Rodzice!!                         13.03.20 r.   
       
       Informujemy, że zgodnie z decyzją Wojewody Lubuskiego od poniedziałku 16.03.20 do 25.03.2020 roku włącznie żłobek będzie zamknięty.

14.01.2020 r.
 
Drodzy Rodzice!
 
Informujemy Państwa, że 
Bal Karnawałowy🎈🎈🎈
w naszym żłobku odbędzie się:
 • 22 stycznia - gr. I - Smerfy oraz gr. IV - Pszczółki,
 • 23 stycznia - gr. II Biedronki oraz gr. III- Stokrotki.

Prosimy Państwa o wygodne przebrania dla Maluszków 😄😄


29.08.2019 r.

Z radością witamy wszystkie Dzieci, które wracają do nas wypoczęte po wakacjachkisskiss. Szczególnie ciepło witamy naszych Nowych Podopiecznych i ich Rodziców !!!

1 września tuż,tuż….niedługo rozpoczniemy kolejny rok wspólnej zabawy, nauki i pracy. Będziemy twórcami, odkrywcami, badaczami, podróżnikami...

Będziemy się dobrze bawić,  zdobywać nowe umiejętności i doskonalić te już posiadane.

  Życzymy Wam wiele radości, nowych przyjaźni, ciekawych zabaw, dobrego humoru i niezapomnianych przeżyć, a Rodzicom owocnej współpracy i zadowolenia z naszej placówki.

My – pracownicy,  dołożymy wszelkich starań, aby okres adaptacji Państwa Pociech był jak najkrótszy. Pamiętajmy jednak, że czasami musi upłynąć trochę czasu zanim Maluszki nam zaufają i poczują się dobrze, jak  w domu. Nie rońmy przy nich łez , nie przeciągajmy pożegnania, zostawiajmy swoje Skarby w grupie z uśmiechem na twarzy - tak będzie łatwiej się Wam rozstać ,a Maluszek będzie czuł , że nie dzieje się nic złego.

Pamiętajmy o nalepianiu  na pleckach Dziecka plastra lub naklejki  z jego imieniem i nazwiskiem, aby Panie opiekunki mogły szybko zapamiętać swoich nowych  Milusińskich.

Do zobaczenia za kilka dni !!!


 14.05.2019 r.

Uwaga !

 
Informujemy, że wyniki naboru na rok 2019/2020  wraz z listami dzieci przyjętych oraz nieprzyjętych  zostaną udostępnione w naszej placówce dn. 17.05.2019 r. ( piątek).
Rodziców dzieci przyjętych informujemy  o obowiązkowym zebraniu, które odbędzie się 23 maja ( czwartek)
o godz. 16.00.
 
15.04.2019 r.

Uwaga Rodzice  -  informacja dot. REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA

 

Przypominamy, iż rekrutacja do Żłobka Miejskiego Nr 1 na rok szkolny 2019/2020 rozpoczyna się 15 kwietnia 2019 r. i potrwa do 30 kwietnia 2019 r.

 

Przypominamy Państwu, że Żłobek nr 1 nie prowadzi naboru dzieci urodzonych w 2017 roku - z powodu braku miejsc . Wnioski dotyczące dzieci urodzonych w 2017 roku nie będą rozpatrywane oraz akceptowane przez system w toku rekrutacji.

System informatyczny przy użyciu którego wypełniają Państwo „Karty zgłoszenia dziecka do żłobka” jest aktywny od 15 kwietnia 2019 r.

LINK DO REKRUTACJI:

https://nabor-kandydat.edukacja.gorzow.pl/gorzow/News

 

Prawidłowo wypełnioną (podpisaną) i wydrukowaną z systemu „Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka” w wersji papierowej wraz z oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi daną sytuację, składają Państwo w terminie od 15 kwietnia 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. w siedzibie Żłobka Miejskiego nr 1 przy ul. Wróblewskiego 50 .

Terminy przyjmowania Kart przyjęcia dziecka do żłobka :

15- 19 kwietnia - godz. 6.00- 14.00

23- 26 kwietnia - godz. 8.00 - 15.00

29- 30 kwietnia - godz. 6.00 - 14.00

 Prosimy pamiętać , że  NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !

 

 27.03.2019 r. 
 
 
W dniu 2 kwietnia  obchodzimy Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. W tym dniu urodził się słynny duński bajkopisarz Hans Christian Andersen, autor pięknych baśni znanych już od pokoleń   z dzieciństwa , np. " Brzydkie Kaczątko ",  "Królowa Śniegu" czy też  " Calineczka".
Święto ustanowiono w 1967 roku a  ma ono na celu propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
Żłobek nr 1 także celebruje Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Codziennie czytamy Dzieciom oraz recytujemy im wierszyki naszych polskich poetów dziecięcych, ponieważ wiemy, że miłość do książek zaszczepiona we wczesnym dzieciństwie  pozostaje na całe dorosłe życie. Czytanie rozwija pamięć, wyobraźnię i wrażliwość, wzbogaca słownictwo i uczy myślenia!
 
Dlatego też  zachęcamy Państwa do  przyniesienia 2 kwietnia Książeczki dla Syneczka i Córeczki - tego dnia będziemy w grupach czytać naszym Dzieciom ich ulubione bajeczki.
 
Ponadto, licząc kolejny raz na Państwa zaangażowanie , zapraszamy do włączania się w naszą  "Akcję zbierania książeczek do żłobkowych biblioteczek". 
Przez cały miesiąc będziemy przyjmować od Państwa używane  książeczki, które wzbogacą zasoby naszych grupowych biblioteczek.

 
14.03.2019 r.
Drodzy Rodzice !
 
 
Na skutek działań tzw. antyszczepionkowców coraz więcej dzieci choruje, a rodzice coraz chętniej  rezygnują ze szczepień . W 2010 roku, według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH odnodowano 3437 odmów szczepień, a w samej tylko pierwszej połowie 2018 roku - 34 273 odmowy. Przez to powracają do Polski zapomniane już, zdawałoby się, choroby jak na przykład odra.
 
Dlatego też -  zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta - zachęcamy Państwa do popierania ogólnopolskiej akcji Obywatelskiej  Inicjatywy     Ustawodawczej  projektu Roberta Wagnera oraz Marcina  Kostki Komitetu "Szczepimy, bo myślimy". Jej celem  jest zmiana prawa w kwestii szczepionek na takie, by zaszczepienie dziecka stało się jednym z kryteriów jego przyjęcia do żłobka czy przedszkola. Na razie nie jest to możliwe ze względu m. in. na prawo oświatowe. Obywatelska inicjatywa ustawodawcza zyskała już pozytywną opinię Polskiego Towarzystwa Wakcynologii. Podpisy są cały czas zbierane. Również nasza placówka przystąpiła do akcji "Szczepimy, bo myślimy". Wierzymy, że w trosce o zdrowie naszych dzieci i Państwo  przystąpią razem z nami do tej ważnej społecznie inicjatywy.
Zachęcamy Państwa serdecznie do składania podpisów na listach popierających akcję, są one dostępne u Pań w grupach. Podpisy zbieramy do dnia 29.03.2019 r., projekt uchwały jest dostępny do Państwa wglądu .
 
                                                                Dziękujemy 
 
 08.03.2019 r.
 
 Szanowni Państwo - prosimy o zapoznanie się z nowym statutem naszej
placówki oraz zmianami w ustaleniu odpłatności za pobyt dziecka w żłobku.
 
 
 
UCHWAŁA NR V/71/2019
RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim
Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.
z 2018, poz. 603 ze zm.) oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018, poz. 994 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
 
Rozdział 1.
 
Postanowienia ogólne:

§ 1. 1. Żłobek Miejski Nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim, zwany dalej żłobkiem, jest gminną jednostką
budżetową.
2. Żłobek prowadzony jest w obrębie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
3. Siedziba Żłobka Miejskiego Nr 1 mieści się w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Wróblewskiego 50.

Rozdział 2.

Cele i zadania oraz sposób ich realizacji

§ 2. Celem żłobka jest wspieranie rodziców/opiekunów prawnych w wychowywaniu i opiece nad
dzieckiem oraz dbanie o jego prawidłowy rozwój umysłowo-fizyczny.
§ 3. Do podstawowych zadań żłobka należy:
1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez zapewnienie pielęgnacji i bezpieczeństwa oraz
gwarantowanie warunków zbliżonych do domowych;
2) przygotowywanie dzieci do pobytu w przedszkolu poprzez umożliwienie zdobycia podstawowych
nawyków higienicznych;
3) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz potrzeb rodziców/opiekunów
prawnych poprzez dostosowanie godzin pracy żłobka;
4) współdziałanie z rodzicami/opiekunami prawnymi, mające na celu wspieranie ich w opiece
i wychowywaniu dzieci, poprzez m. in.:
a) przekazywanie przez opiekunów informacji o postępach lub trudnościach w rozwoju dziecka;
b) stworzenie możliwości uczestniczenia rodziców z dziećmi w zajęciach prowadzonych w żłobku, w tym
adaptacyjnych i otwartych, pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z dyrektorem terminu oraz stosowania
się do zaleceń kadry opiekuńczej świadczącej opiekę nad dziećmi w trakcie prowadzonych zajęć;
5) zapewnienie właściwego rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez prowadzenie zajęć metodyczno dydaktycznych
odpowiednich do wieku dziecka;
6) troska o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci poprzez zapewnienie im właściwej opieki,
wyrabianie nawyków higienicznych życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych;
7) zapewnienie dziecku racjonalnego wyżywienia zawierającego niezbędne składniki pokarmowe, zgodne
z obowiązującymi normami żywieniowymi;
8) kształtowanie postawy społecznej poprzez przyzwyczajanie dzieci do zgodnego współżycia
i współdziałania w zespole rówieśników, budzenie i rozwijanie uczuć przywiązania i życzliwości;
9) sprawowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi poprzez rozwijanie umiejętności rozwojowych
i intelektualnych dzieci, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności;
10) kształtowanie umiejętności funkcjonowania społecznego dzieci niepełnosprawnych poprzez
odpowiednie oddziaływanie wychowawcze skierowane na dziecko oraz uwzględniające rodzaj niepełnosprawności.

Rozdział 3.

Warunki przyjmowania dzieci do żłobka

§ 4. 1. Do żłobka przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
2. Dzieci do żłobka przyjmowane są na podstawie Karty zgłoszenia dziecka do żłobka, której wzór określa
regulamin organizacyjny żłobka, nadawany przez dyrektora żłobka.
3. Nabór dzieci do żłobka odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
4. Nabór dzieci odbywa się od dnia 15 kwietnia do dnia 30 kwietnia każdego roku na podstawie:
1) Karty zgłoszenia dziecka do żłobka;
2) kryteriów i punktów rekrutacyjnych.
5. Rodzice/opiekunowie prawni wypełniają elektronicznie Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka, którą
następnie składają w wersji papierowej w placówce, w terminie określonym w ust. 4.
6. Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka składa się tylko w jednym dowolnie wybranym żłobku. Złożenie
Karty zgłoszenia do więcej niż do jednego żłobka wyklucza z rekrutacji.
7. W żłobkach miejskich nie obowiązuje rejonizacja.
8. W terminie od dnia 1 maja do dnia 15 maja prowadzona jest weryfikacja Kart zgłoszenia do żłobka oraz
wymaganych dokumentów.
9. Przyjęcie dziecka do żłobka odbywa się według liczby uzyskanych punktów rekrutacyjnych do danej
grupy wiekowej, zgodnie z liczbą wolnych miejsc, którymi dysponuje żłobek w danym roku szkolnym.
10. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego liczba dzieci zgłoszonych do żłobka jest
większa od liczby miejsc, którym placówka dysponuje, o przyjęciu dziecka do danej grupy wiekowej decyduje
losowanie wśród Kart przyjęcia dziecka do żłobka z taką samą liczbą punktów do danej grupy wiekowej.
11. Losowanie przeprowadzanie jest przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez dyrektora żłobka.
12. W terminie od dnia 16 maja do dnia 20 maja następuje wywieszenie w żłobku następujących list dzieci:
1) przyjętych na nowy rok szkolny;
2) nieprzyjętych;
3) odrzuconych z przyczyn formalnych.
13. Dzieci uczęszczające do żłobka, które kontynuują pobyt w kolejnym roku, nie biorą udziału
w rekrutacji, o której mowa w ust. 2 – 12.
14. Warunkiem kontynuacji pobytu dziecka w żłobku w kolejnym roku szkolnym, jest złożenie w terminie
do 31 marca danego roku przez rodzica/opiekuna prawnego Karty kontynuacji pobytu dziecka w żłobku, której
wzór określa dyrektor żłobka.
15. Kryteria i punkty rekrutacyjne przyjęcia dziecka do żłobka określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Dziennik Urzedowy Województwa Lubuskiego – 2 – Poz. 692
16. Po zakończeniu rekrutacji z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci przyjętych do żłobka zawierana
jest umowa określająca szczegółowe zasady korzystania ze żłobka, której wzór określa dyrektor żłobka.
17. Niepodpisanie umowy w terminie do 31 maja danego roku jest równoznaczne z rezygnacją
z uczęszczania dziecka do żłobka i skutkuje skreśleniem z listy dzieci przyjętych.
18. Dzieci nieprzyjęte do żłobka z powodu braku wolnych miejsc umieszczane są na liście rezerwowej.
19. Do żłobka przyjmowane jest dziecko na czas nieobecności innego dziecka, w przypadku jego
udokumentowanej nieobecności trwającej nieprzerwalnie minimum 3 miesiące.

Rozdział 4.

Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w żłobku
 

§ 5. 1. Pobyt oraz wyżywienie dziecka w żłobku są odpłatne, a wysokość opłat ustala Rada Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego.
2. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku, opłata za pobyt nie podlega zwrotowi, bez względu na
liczbę dni nieobecności.
3. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku opłata za wyżywienie podlega proporcjonalnemu zwrotowi
w wysokości stanowiącej iloczyn dni nieobecności i wysokości dziennej stawki żywieniowej, pod warunkiem
poinformowania pracownika żłobka przez rodziców/opiekunów prawnych, najpóźniej w pierwszym dniu
nieobecności dziecka w żłobku. Rozliczenie pobranej opłaty za wyżywienie następuje w kolejnym miesiącu
kalendarzowym.
4. W okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) opłatę za pobyt i wyżywienie uiszczają tylko rodzice/
opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do żłobka.

Rozdział 5.

Organizacja żłobka

§ 6. 1. Żłobkiem kieruje dyrektor.
2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie żłobkiem i realizację jego zadań, jest odpowiedzialny
za całokształt jego działalności oraz reprezentuje go na zewnątrz.
3. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
4. Dyrektor jest przełożonym pracowników żłobka, zatrudnionych na zasadach określonych odrębnymi
przepisami.
5. Dyrektor kieruje żłobkiem jednoosobowo, zgodnie z przepisami prawa.
6. Dyrektora żłobka zastępuje w czasie jego nieobecności wyznaczona przez niego osoba.
7. Organizację wewnętrzną, godziny pracy żłobka określa regulamin organizacyjny ustalany zarządzeniem
dyrektora żłobka.

Rozdział 6.

Zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w żłobku
 

§ 7. 1. Rodzice są uprawnieni do udziału w zajęciach adaptacyjnych, w dniach otwartych oraz
uroczystościach okolicznościowych organizowanych przez żłobek.
2. Zajęcia adaptacyjne i otwarte odbywają się pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z dyrektorem
terminu oraz stosowania się do zaleceń kadry opiekuńczej świadczącej opiekę nad dziećmi w trakcie
prowadzonych zajęć.

Rozdział 7.

Gospodarka finansowa
 

§ 8. 1. Gospodarka finansowa żłobka prowadzona jest w formie właściwej dla jednostki budżetowej, na
zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
2. Rachunkowość żłobka prowadzona jest na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości.
Dziennik Urzedowy Województwa Lubuskiego – 3 – Poz. 692
3. Żłobek prowadzi swoją działalność na podstawie rocznych planów finansowych ustalanych przez
dyrektora żłobka, a zatwierdzanych przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
4. Za realizację rocznego planu finansowego odpowiedzialny jest dyrektor żłobka.
5. Dochody żłobka są dochodami Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Rozdział 8.

Nadzór i kontrola
 

§ 9. 1. Nadzór nad działalnością żłobka w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje
Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
2. Nadzór sprawowany jest na podstawie planu nadzoru przyjętego uchwałą Rady Miasta Gorzowa
Wielkopolskiego.
3. Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział 9.
 
Postanowienia końcowe

§ 10. Traci moc uchwała nr XVII/132/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2011r.
w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 1 w Gorzowie Wlkp. (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego
Nr 114, poz. 2142).
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Jan Kaczanowski
 
 
 

UCHWAŁA   NR V/70/2019RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 27 lutego 2019r.w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach miejskich

Na podstawie art.58ust 1iart.59ust.2ustawy z dnia 4lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3(Dz.U. z2018, poz.603ze z m.) Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§1.1.Ustala się opłatę za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Gorzów Wielkopolski, zwanych dalej żłobkami, w wymiarze 10godzin dziennie, w wysokości 250,00zł miesięcznie.

2.Ustala się dodatkową opłatę w wysokości 30,00zł, za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku przekraczającą 10godzin dziennie.

§2.Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości 7,00zł, za każdy dzień pobytu.

§3.1.Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty, o której mowa w§ 1ust.1:1)w wysokości 50,00zł w przypadku posiadania przez dziecko Gorzowskiej Karty Mieszkańca, wydanej w oparciu o uchwałę Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w sprawie: przyjęcia Programu osłonowego Gorzowska Karta Mieszkańca

2)w wysokości 125,00zł w przypadku posiadania przez dziecko Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny, wydanej w oparciu o uchwałę Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia Programu „Gorzowska Karta Dużej Rodziny”;

3)w wysokości 150,00zł w przypadku posiadania przez dziecko Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny, wydanej w oparciu o uchwałę Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia Programu „Gorzowska Karta Dużej Rodziny” oraz Gorzowskiej Karty Mieszkańca wydanej w oparciu o uchwałę Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gorzowska Karta Mieszkańca.

2.Częściowe zwolnienia z opłat, o których mowa wpkt13następują na wniosek uprawnionego i obowiązują od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po złożeniu wniosku.

§4.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

§5.Traci moc uchwała nr XI/96/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku miejskim, zmieniona uchwałami nr XVII/169/2015 z dnia 30września 2015r. inr L IX/736/2018 z dnia 28lutego 2018r. (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z2011r. Nr70, poz.1348, zm. z 2015r.,poz.1711, z2018r.,poz.608).

§6.Uchwała wchodzi wżycie z dniem 1kwietnia 2019r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Jan Kaczanowski


06.03.2019 r.

Drodzy Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do żłobka na rok 2019/ 20 -  WAŻNE !

 

Prosimy o zapoznanie się z kryteriami naboru do żłobka, który odbędzie się 15 - 30  kwietnia drogą elektroniczną.

 

Nowe zasady w  rekrutacji do żłobków miejskich

Wydział Spraw Społecznych informuje o zmienionych zasadach naboru dzieci
do miejskich żłobków.  

Rekrutacja po raz pierwszy odbywać się będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Nabór będzie trwał od 15 – 30 kwietnia 2019. Przyjęcie dziecka do żłobka odbywać się będzie według liczby uzyskanych punktów rekrutacyjnych do danej grupy wiekowej, zgodnie z liczbą wolnych miejsc, którymi dysponuje placówka w danym roku szkolnym.

Poniżej wykaz kryteriów, punktów rekrutacyjnych oraz dokumentów potwierdzających daną sytuacją.

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr V/71/2019Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2019 r.
 

Lp.

Kryteria

Wartość punktowa

Dokumenty potwierdzającą daną sytuację

1

Wielodzietność rodziny dziecka

3 dzieci – 20 pkt, każde kolejne dziecko po 5 pkt

Ø  Oświadczenie o wielodzietności;

Ø  Gorzowskie karty dużej rodziny wszystkich członków rodziny – do wglądu

2

Niepełnosprawność w rodzinie

Jedna osoba w rodzinie – 15 pkt,

więcej niż jedna osoba – 20 pkt.

Ø  Orzeczenie o znacznym lub umiarkowanych stopniu niepełnosprawności - do wglądu

3

Posiadanie aktualnej Gorzowskiej Karty Mieszkańca

Jeden rodzic – 10 pkt;

Obydwoje rodziców – 20 pkt;

Samotne wychowywanie dziecka – 15 pkt

Ø  Gorzowska Karta Mieszkańca – do wglądu

4

Samotne wychowanie dziecka w rodzinie

12 pkt

Ø  Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem wraz z jednym z wymienionych dokumentów (do wglądu):

·         prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód;

·         prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający separację;

·         prawomocny wyrok sądu rodzinnego o przyznaniu alimentów;

·         prawomocny wyrok sądu rodzinnego o pozbawieniu praw rodzicielskich;

·         zaświadczenie z Zakładu Karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności;

·         akt zgonu

5

Obydwoje rodzice/ samotny rodzic pracujący w pełnym wymiarze lub uczących się w systemie dziennym

8 pkt.

Ø  Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie, adres zakładu pracy i wymiar czasu pracy – do wglądu;

Ø  Zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające naukę w systemie dziennym – do wglądu;

Ø  ØW przypadku prowadzenia działalności gospodarczej dokument potwierdzający jej prowadzenie  (aktualny wydruk z CEiDG)- do wglądu

6

Rodzina zastępcza

5 pkt.

Ø  Postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub

Ø  Zaświadczenie z Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie o przebywaniu dziecka w rodzinie zastępczej

7

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do danej placówki

Rodzeństwo – 14 pkt;

Każde kolejne dziecko – 3 pkt.

Ø  Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu dziecka

8

Wskazanie w zeznaniu rocznym (PIT) za ostatni rok podatkowy miejsca przekazywania podatku – Miasto Gorzów Wlkp.

Jeden rodzic – 5 pkt;

Obydwoje rodziców/samotne wychowanie dziecka – 10 pkt

Ø  Pierwsza strona zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) złożonego za rok poprzedzający postępowanie rekrutacyjne w urzędzie skarbowym opatrzone prezentatą urzędu skarbowego lub zaświadczenie z tego urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawcza systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) – do wglądu

9

Trudna sytuacja socjalno – bytowa rodzica/rodziców

3 pkt

Ø  Aktualna decyzja GCPR-u o korzystaniu z pomocy, obejmująca okres składania dokumentów rekrutacyjnych (do wglądu):

- świadczenia pieniężne:

·         zasiłek stały;

·         zasiłek okresowy;

·         zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy;

·         zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie;

·         pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki;

·         świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali z RP statut uchodźcy, ochronę uzupełniająca lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której  mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dn. 12 grudnia 2013 o cudzoziemcach;

·         wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawozdania opieki przyznane przez sąd

- świadczenia niepieniężne:

·         praca socjalna;

·         bilet kredytowy;

·         składaki na ubezpieczenie zdrowotne;

·         składki na ubezpieczenie społeczne;

·         pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie;

·         sprawienie pogrzebu;

·         poradnictwo specjalistyczne;

·         interwencja kryzysowa;

·         schronienie;

·         posiłek;

·         niezbędne ubranie;

·         usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy;

·         specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia;

·         mieszkanie chronione;

·         pobyt i usługi w domu pomocy społecznej;

·         pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc za zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych

 04.03.2019 r.

   Drodzy Rodzice - ważna informacja !

 

ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA ŻŁOBEK OD 01 KWIETNIA 2019 ROKU


Informujemy, iż zgodnie z Uchwałą Nr V/70/2019 Rady Miast Gorzowa Wlkp. z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach miejskich od 01 kwietnia 2019 r zmianie ulegają opłaty za pobyt i wyżywienie  w żłobku.

Odpłatność przedstawia się następująco:
1. Opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi 250,00 zł miesięcznie.
2. Opłata za wyżywienie dziecka w żłobku wynosi 7,00 zł za każdy dzień pobytu.
W przypadku nieobecności dziecka w żłobku, opłata za pobyt nie podlega zwrotowi, bez względu na liczbę dni nieobecności.
W przypadku nieobecności dziecka w żłobku opłata za wyżywienie podlega proporcjonalnemu zwrotowi w wysokości stanowiącej iloczyn dni nieobecnych i wysokości dziennej stawki żywieniowej, pod warunkiem poinformowania pracownika żłobka przez rodziców/opiekunów prawnych najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności dziecka do godziny 8.15. Rozliczenie pobranej opłaty żywieniowej następuje w kolejnym miesiącu kalendarzowym.

UWAGA !!!
Na wniosek rodzica opłata za żłobek może zostać obniżona w następujących przypadkach:
– o 50,00 zł, gdy dziecko posiada Gorzowską Kartę Mieszkańca, tj. 200,00 zł miesięcznie
– o 125,00 zł, gdy dziecko posiada Gorzowską Kartę Dużej Rodziny, tj. 125,00 zł miesięcznie
– o 150,00 zł, gdy dziecko posiada Gorzowską Kartę Mieszkańca oraz Gorzowską Kartę Dużej Rodziny, tj. 100,00 zł miesięcznie.

Wniosek składamy u Intendenta lub w grupie w terminie do 29 marca 2019 r.
Do wniosku dołączamy kserokopię kart posiadanych przez dziecko, uprawniających do obniżenia opłat za żłobek.

pobierz - wniosek


13.02.2019 r.

Planowane zmiany w rekrutacji do żłobków miejskich

 

Wydział Spraw społecznych informuje o planowanej zmianie zasad naboru dzieci do żłobków miejskich. Rekrutacja po raz pierwszy odbywać się będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego. zmianie ulegnie również jej termin - nabór będzie trwał od 15- 30 kwietnia 2019. Przyjęcie dziecka do placówki odbywać się będzie według liczby uzyskanych punktów rekrutacyjnych do danej grupy wiekowej, zgodnie z liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje żłobek w danym roku szkolnym.

Dodatkowe punkty w naborze będą przyznawane m.in. posiadaczom Gorzowskiej Karty Mieszkańca oraz Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny, dlatego już dziś warto złożyć wnioski o wydanie takich kart w Urzędzie Miasta przy ul. Sikorskiego 3- 4, Sala Obsługi Klienta. Informacje, komu przysługują i jak uzyskać karty, można znaleźć na stronach internetowych http://www.gorzow.pl/PL/3465/Jak uzyskac Karte Mieszkanca/ oraz http://www.gorzow.pl/PL3287/Gorzowska Karta Duzej Rodziny/.

Szczegółowe zasady rekrutacji do ww. placówek, wraz z kryteriami i punktami rekrutacyjnymi, zostaną opublikowane na początku marca 2019 r, po podjęciu przez Radę Miasta uchwał zmieniających w sprawie nadania statutów żłobków miejskich.


Drodzy Rodzice !

W lutym dokarmiamy ptaki. Prosimy Państwa o przynoszenie karmy dla ptaków ( mogą być także ziarna zbóż , kukurydzy, małe kawałki słoninki dla sikorek itp.).

Dziękujemy :-)


Informujemy Państwa, że odpłatności za żłobek można uiszczać przelewem.

Nr konta: 97102019540000730201827831

PKO Bank Polski oddział w Gorzowie Wlkp.

Obowiązkowy opis na przelewie :

Za miesiąc , rok ……..

Imię i nazwisko dziecka

Żywienie …….

Pobyt ………