Informacje dla rodziców

 

Nasi podopieczni podczas pobytu w żłobku, oprócz zapewnionej im codziennej  opieki, pielęgnacji i wypoczynku, uczą się  i bawią. Mają tu możliwość  udziału w  zajęciach dostosowanych  do swojego wieku i etapu rozwojowego,   realizowanych w spokojnej, przyjaznej atmosferze i pod opieką zawsze pomocnych , życzliwych  pań . Są to zabawy dydaktyczne, ruchowe ( w okresie wiosenno - letnim również na powietrzu), zabawy bieżne, orientacyjno -porządkowe, zabawy z elementami gimnastyki i rytmiki ,  umuzykalniające, manipulacyjno – konstrukcyjne i  tematyczne ,  a także interesujące sensoryczne  zajęcia poznawcze.  

 Dbamy o urozmaicenie naszych zajęć. Między innymi również  dzięki Państwa wpłatom na Radę Rodziców corocznie  przyjeżdżają do nas aktorzy z prawdziwego teatru, którzy angażują  nasze maluchy do wspólnego udziału w przedstawieniach, rozwijając ich wyobraźnię  i wrażliwość . Środki finansowe z tej puli pomagają nam także  uatrakcyjnić imprezy - kiedy to dzieci otrzymują piękne prezenty , cieszą się pysznym poczęstunkiem ( np. podczas Balu Karnawałowego , Dnia Dziecka , świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy).

Podczas pobytu w żłobku nasi podopieczni nabywają ważnych kompetencji społecznych –  stopniowo uczą się zasad współżycia w grupie, dzielenia się zabawkami i odkładania ich na swoje miejsce , używania zwrotów grzecznościowych, samodzielności i kultury spożywania posiłku oraz zasad higieny. Nawiązują  pierwsze kontakty z rówieśnikami. Starsze dzieci chętnie uczą się  zarówno samodzielnego picia z kubeczka ,korzystania z toalety, jak i nowych piosenek i wierszyków - a nasze najmłodsze pociechy, które dopiero uczą się mówić chętnie bazgrzą kredkami, słuchują recytacji i śpiewu pań oraz poznają nowe smaki. Dzieci w mig poznają kolory, przedmioty , pory roku , rośliny, zawody, nazwy pojazdów, roślin i zwierząt, próbują swoich sił w twórczych pracach plastycznych. Chętnie świętują w gronie rówieśników swoje urodziny oraz wykonują z pomocą pań okazjonalne  laurki i prezenty dla swoich bliskich .

 

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI:

 1. Ponieważ rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzając i odbierając dziecko ze żłobka są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo - opiekun może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na to, iż nie będzie ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. stan upojenia alkoholowego lub stan po zażyciu substancji psychoaktywnych itp.). Na szczęście są to marginalne przypadki w naszej placówce.
 2. Rodzice mogą upoważnić do odbioru dziecka osoby trzecie, jednak niezbędne jest wówczas upoważnienie na piśmie. Jest ono skuteczne  aż do odwołania przez rodzica. Upoważnienia te rodzic  może dowolnie zmieniać w ciągu całego pobytu dziecka w placówce.
 3. Dziecko może odebrać tylko osoba pełnoletnia.
 4. Placówka jest czynna od godziny 6.00 do godziny 16.00, dla maluszka przyprowadzanego z samego rana dziesięć godzin to cała wieczność , dlatego też prosimy nie odbierać dzieci „ na ostatnia chwilę”, ponieważ często sprowadzenie   malucha do szatni  i przebranie go zajmuje rodzicom nawet kilkanaście minut – dlatego warto przyjść po dziecko z takim wyprzedzeniem, aby móc zdążyć  spokojnie je przebrać przed zamknięciem żłobka. Pamiętajmy, że  dziecko pozostające w grupie samo i mające świadomość ,że po inne dzieci już dawno  przyszła mama, tata  lub dziadkowie, często tęskni jeszcze bardziej i ma poczucie, że nikt po nie nie przyjdzie.
 5. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy żłobka, czyli do godziny 1600, opiekun zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców (prawnych opiekunów) o zaistniałym fakcie a w przypadku długotrwałego braku kontaktu telefonicznego z rodzicami powiadomić policję. Dlatego też prosimy  o punktualne odbieranie dzieci , a w sporadycznych przypadkach – wydarzeniach losowych, których nie są Państwo w stanie uniknąć -  o niezwłoczne  poinformowanie nas o zaistniałym spóźnieniu. Proszę wziąć pod uwagę, że  opiekunowie i inni pracownicy żłobka nie mają ani , prawa ani  możliwości odprowadzania bądź odwożenia Państwa dziecka do domu , jak również przebywania z dzieckiem na terenie  naszej placówki poza wyznaczonymi godzinami pracy.
 6. Życzenie rodzica ( ustne lub pisemne oświadczenie) dotyczące nie odbierania dziecka przez drugiego z rodziców musi być uzasadnione tylko i wyłącznie postanowieniem sądu. Oznacza to , że nie możemy zabronić rodzicowi odebrania dziecka z żłobka w przypadkach innych niż udokumentowanych postanowieniem sądu

 

PRZECIWSKAZANIA DO PRZYJĘCIA DZIECKA DO GRUPY :

 • temperatura powyżej 370C
 • wolne stolce
 • wysypka na skórze
 • katar ropny
 •  wymioty
 • ropne zapalenie spojówek
 • widoczne objawy przeziębienia dziecka (katar, kaszel, złe samopoczucie)

Po przebytej chorobie ( szczególnie w przypadku chorób zakaźnych)  należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka - w przeciwnym razie dziecko nie zostanie przyjęte do grupy.